REGULAMIN SKLEPU WWW.OLIVE.PL OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy sklep internetowy (zwany dalej Sklepem) prowadzi Piotr Grochowski FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA VMP z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zawiła 65E, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 679 265 16 89, REGON 120306223.

2. Niniejszy Regulamin reguluje zasady transakcji pomiędzy Sklepem a Klientem jako składającym zamówienie.

3. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu dotyczą pojedynczego produktu, wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

4. W Sklepie nie ma wymogu minimalnych zamówień.

5. Informacje o towarach podane na stronie internetowej Sklepu w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

II. Składanie zamówień

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 

2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do Sklepu.

3. Do realizacji zamówienia należy podać następujące dane:

   a) imię i nazwisko
   b) adres dostawy oraz nazwę firmy i NIP (w przypadku zamówienia składanego przez firmę)
   c) numer telefonu kontaktowego
   d) adres e-mail

4. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia przesyłając na adres e-mail Klienta potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail.

III. Formy i koszty przesyłki, formy płatności i realizacja zamówień

1. Przewidywany czas realizacji zamówienia podany jest w opisie towaru będącego jego przedmiotem (określany jest w dniach roboczych). Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez wybranego podczas składania zamówienia Dostawcę: Pocztę Polską (zazwyczaj od 1 do 10 dni roboczych), kuriera (zazwyczaj 1 dzień roboczy), lub Inpost (zazwyczaj 2 - 3 dni robocze)

2. Sklep pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą Klient może zapoznać się w każdej chwili w zakładce "Koszty przesyłki" na stronach sklepu http://www.olive.pl/Koszty_przesylki_r52.html

3. Sklep może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty lub obniżyć jej wartość, umieszczając stosowną informację na swoich stronach internetowych.

4. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.

5. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru, przelewem na konto F.H.U. VMP, poprzez mTransfer, lub z wykorzystaniem serwisu PayU (w tym karty płatnicze).

6. Za moment dokonania zapłaty ceny, uważa się moment obciążenia rachunku bankowego Klienta, lub moment pobrania należności przez Kuriera.

7. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.

8. Towar można odebrać osobiście poprzez zaznaczenie takiej opcji przy składaniu zamówienia i po otrzymaniu powiadomienia w formie sms, że towar jest gotowy do odbioru. Odbioru osobistego dokonuje się w punkcie odbioru w Krakowie, przy ul. Zawiła 65E.

9. Korekty do zamówień należy składać poprzez drogę e – mailową.

10. Chwilą wydania towaru jest moment odebrania rzeczy z siedziby Sklepu przez Klienta a w przypadku jego wysyłki, moment odebrania towaru od przewoźnika.

IV. Reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 š ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru z umową określoną jest ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Zawiadomienie o niezgodności towaru z umową powinno zawierać:

a) imię i nazwisko Klienta
b) nazwę towaru oraz datę zakupu
c) opis dostrzeżonej niezgodności towaru z umową
d) żądanie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową

3. Zawiadomienia o niezgodności towaru z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Sprzedawcy kontakt@olive.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Firma Handlowo-Usługowa VMP Piotr Grochowski, ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta nie później niż w terminie 14 dni.

5. Towar niezgodny z umową należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Firma Handlowo-Usługowa VMP Piotr Grochowski, ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków

V. Zwroty

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 31 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Oświadczenie można wysłać na:

a) adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@olive.pl
b) drogą korespondencyjną na adres siedziby firmy: Firma Handlowo Usługowa VMP Piotr Grochowki, ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków.

3. Termin 31 dni, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usług od dnia jej zawarcia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru Klientowi.

4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

5. Koszt odesłania towaru do F.H.U. VMP pokrywa Klient.

6. Zakupiony towar prosimy przesłać na podany adres:

    Firma Handlowo - Usługowa VMP Piotr Grochowski, 30-390 Kraków, ul. Zawiła 65E

VI. Wymiany

1. W ciągu 31 dni od odebrania przesyłki Klient ma możliwość dokonania wymiany towaru. Wymiana towaru możliwa jest tylko w przypadku, kiedy towar jest zgodny z umową.

2. W celu dokonania wymiany, o którym mowa w ust. 1 należy:

a) złożyć nowe zamówienie w Sklepie, wpisując w polu „Uwagi” słowo „Wymiana” oraz numer poprzedniego zamówienia, który można znaleźć na specyfikacji, która została przesłana do Klienta wraz z towarem
b) wydrukować i wypełnić „Formularz wymiany towaru” dostępny pod adresem: www.olive.pl/formularz_zwrotu_i_wymiany.pdf, wpisując w nim numer zamówienia złożonego w punkcie a)
c) odesłać towar wraz z wypełnionym „Formularzem wymiany towaru” na adres: F.H.U. VMP, ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków, z dopiskiem „wymiana”
d) pokryć koszty przesyłki zgodnie z ust. 3 oraz ewentualną dopłatę, w przypadku wyboru droższych produktów na wymianę

3. Klient ma prawo do swobodnego wyboru co do formy wysyłki towaru podlegającego wymianie, jednakże nie ma prawa do skorzystania z promocyjnych kosztów wysyłki obowiązujących w Olive.pl dla nowych zamówień.

4. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie. Jednocześnie dowód zakupu winien zostać tak umieszczony w przesyłce, aby uniemożliwić jego przypadkowe wypadnięcie, zgubienie lub zniszczenie.

5. Zwroty na wymianę uwzględniane są tylko wraz z dowodem zakupu (np. paragonem fiskalnym lub fakturą VAT lub jakimkolwiek innym potwierdzeniem zawarcia transakcji pomiędzy Klientem a Olive.pl). W przypadku jego braku zwrot na wymianę nie zostanie uznany, a towar zostanie odesłany na koszt Klienta

6. Koszt odesłania towaru do F.H.U. VMP pokrywa Klient.

VII. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r (Dz. U.  nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28.08.1997r (Dz. U. nr 133, poz. 883, z późn. Zm.). Sklep oświadcza, iż jest podmiotem zgłoszonym do GIODO (nr zgłoszenia: 013623 / 2011, 013642 / 2011, 013644 / 2011) i posiada Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w ramach działalności Sklepu, podejmuje on środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. W celu realizacji postanowień pkt. 2 Sklep oświadcza, iż treść zamówienia Klienta, treść potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, dokumentacja dotycząca realizacji płatności, kopia potwierdzenia zawarcia umowy kupna – sprzedaży oraz potwierdzenia odbioru przesyłki zawierającej zakupiony towar są przechowywane przez Sklep w postaci zapisu w formie elektronicznej na serwerach zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich oraz w formie papierowej w chronionych przed dostępem osób postronnych miejscach ulokowanych w siedzibie Sklepu. 

4. Zgromadzone dane osobowe są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Klienta ze Sklepem.

5. Każdy Klient ma prawo do wglądu i korekty swoich danych.

VIII. Prawa autorskie

1. Zdjęcia znajdujące się na stronie Sklepu są własnością F.H.U. VMP i Producentów współpracujących ze Sklepem. Prawa autorskie do tych zdjęć są zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub części bez zgody Sklepu jest zabronione i podlega ochronie prawnej.

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin podlega regulacji prawa polskiego.

2. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego olive.pl, którą można znaleźć w zakładce "Polityka Prywatności".

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy: Kodeks Cywilny z dn. 23.04.1964r (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002r (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dn. 02.03.2000r (Dz. U. 22, poz. 271 z późn. zm.), Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dn. 27.07.2002r (Dz. U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2014 roku od godziny 12:00.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (stosowna informacja zostanie w wyraźny sposób zamieszczona na stronie internetowej Sklepu, oraz przesłana na adresu e – mail zarejestrowanego Klienta). Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów korzystających ze sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i /lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.  

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Sklepu internetowego www.olive.pl

Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym www.olive.pl prowadzony jest przez firmę Piotr Grochowski FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA VMP z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zawiła 65E, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 679 265 16 89, REGON 120306223, adres poczty elektronicznej: kontakt@olive.pl

Definicje pojęć:

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
Konto – oznaczony indywidualną nazwą użytkownika i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie zakładania Konta w tym także informacje o złożonych Zamówieniach.
Newsletter – elektroniczna forma biuletynu świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców za pośrednictwem poczty elektronicznej e - mail, która umożliwia korzystającym z tej usługi otrzymywanie wiadomości e - mail zawierających najnowsze informacje na temat nowości i produktów w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem elektronicznym www.olive.pl
Regulamin – regulamin sklepu internetowego, o którym mowa w art.8 Ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania przez Usługobiorców ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.olive.pl
Sklep Internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem elektronicznym www.olive.pl
Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
Usługodawca – Piotr Grochowski FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA VMP, prowadzący działalności gospodarczą pod adresem: ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków, działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.olive.pl

2. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Usługobiorcom Regulamin pod adresem elektronicznym www.olive.pl. Na żądanie Usługobiorcy Regulamin zostanie mu udostępniony w taki sposób, który umożliwi mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.

II. Rodzaje i zakres usług świadczonych droga elektroniczną

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:

- prowadzenie konta Usługobiorcy,
- umożliwienie złożenia zamówienia za pomocą Formularza zamówienia,
- przesyłanie biuletynu informacyjnego "Newsletter",
- poleć znajomemu,
- zadaj zapytanie,
- napisz swoją opinię.

III. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca


1. W celu skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep internetowy należy spełnić następujące warunki techniczne:

- komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet,
- dostęp do poczty elektronicznej e-mail,
- system operacyjny Microsoft Windows XP, 7, 8, Vista, Linux, Android,
- przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej, Opera w wersji 2.0 lub nowszej,
- włączona obsługa JavaScript, Flash,
- włączona obsługa Cookies,
- minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024x768 pikseli lub wyższa.

IV. Warunki zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym

1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w Sklepie internetowym wymaga dokonania rejestracji za pośrednictwem Sklepu internetowego www.olive.pl

2. W celu założenia Konta należy kliknąć na zakładkę „Moje Konto”, która dostępna jest w górnym pasku na stronie Sklepu internetowego.

3. Następnie na stronie Sklepu zostanie wyświetlone okno „Logowanie do sklepu - Rejestracja”, gdzie po kliknięciu na ikonę „Zarejestruj”, pojawi się Formularz rejestracji, który należy wypełnić podając następujące dane:

Dane firmy: (pola nieobowiązkowe)

- Nazwa firmy,
- NIP,
Dane zamawiającego:
- Imię,
- Nazwisko,
- Adres,
- Kod pocztowy,
- Miejscowość,
- Kraj,
Dane kontaktowe:
- Adres e-mail,
- Telefon,
Dane do logowania:
- Nazwa użytkownika,
- Hasło użytkownika,
- Powtórz hasło,

4. Po wprowadzeniu danych, o których mowa w pkt. 3 należy kliknąć w ikonę „ZAREJESTRUJ”.

5. Usługobiorca otrzymuje drogą elektroniczną na podany w Formularzu rejestracyjnym adres e - mail potwierdzenie dokonanej rejestracji, zawierający nazwę użytkownika, hasło oraz link „Aktywacja Konta”, który należy kliknąć by aktywować Konto. Po dokonaniu aktywacji, poprzez kliknięcie w link, jaki otrzymaliśmy na adres e - mail, na stronie Sklepu internetowego zostaje wyświetlony komunikat o treści: „Twoje konto zostało aktywowane”.

6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w Sklepie internetowym www.olive.pl zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

7. Założenie Konta w Sklepie internetowym możliwe jest również podczas procesu składania zamówienia poprzez wybór określonego produktu, na który ma zostać złożone zamówienie. W tym celu należy wypełnić Formularz rejestracji, o którym mowa w pkt. 3 i zaznaczyć opcję „ Zarejestruj mnie w sklepie” a następnie postępować zgodnie z procedurą opisaną, w pkt. 5.

V. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sklep internetowy

Usługa polegająca na złożeniu zamówienia za pomocą Formularza zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia przy pomocy Formularza zamówienia, należy wybrać produkt, który zamierzamy nabyć, określić kolor oraz rozmiar, a następnie potwierdzić zakup klikając w ikonę „Dodaj do koszyka”.


2. Następnie zostaje wyświetla zawartość koszyka i Usługobiorca podejmuje decyzję czy chce dalej kontynuować zakupy poprzez kliknięcie w ikonę „Kupuj dalej” lub decyduje się sfinalizować zakup i w tym celu klika w ikonę „Do kasy”.

 3. W koszyku istnieje również możliwość aktywowania kodu promocyjnego. Jeżeli Usługobiorca taki kod, należy go wpisać w odpowiednie okienko dostępne w koszyku a wykonaną czynność potwierdzić klikając w ikonę „Aktywuj”.

4. W kolejnym kroku system Sklepu wyświetla formularz „Dane Klienta i adres wysyłki”. W tym miejscu, Usługobiorca podejmuje decyzję o sposobie złożenia zamówienia wybierając dostępne możliwości:

- logując się do posiadanego Konta w Sklepie internetowym,
- dokonują rejestracji w celu założenia Konta w Sklepie,
- składając zamówienie przy pomocy Formularza zamówienia.

5. W przypadku podjęcia decyzji dotyczącej rejestracji i założenia konta należy zapoznać się z procedurą opisaną w rozdziale IV pkt. 7

6. W celu złożenia zamówienia przy użyciu Formularza zamówienia należy podać następujące dane:

- Dane firmy: (pola nieobowiązkowe) – Nazwa firmy, NIP
- Dane zamawiającego: imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość, kraj,
- Dane kontaktowe: adres e-mail, telefon

7. Następnie należy kliknąć na ikonę „Dalej”.

8. W kolejnym kroku, Usługobiorca wybiera sposób dostawy oraz określa formę płatności a następnie klika w ikonę „Dalej”.

9. Następnie zostaje wyświetlone podsumowanie składanego zamówienia. Na tym etapie istnieje możliwość wprowadzenia zmian odnośnie formy płatności i sposobu dostawy, a także zmian danych adresowych.

10. W celu zakończenia procedury związanej ze składaniem zamówienia należy kliknąć w ikonę „Potwierdź zakup”.

11. Po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt. 10 na stronie internetowej Sklepu zostaje wyświetlona informacja, iż zamówienie zostało złożone. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia przesyłając na adres e-mail Klienta potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z wyszczególnieniem wszystkich istotnych składników zamówienia.

Usługa polegająca na przesyłanie biuletynu informacyjnego „Newsletter”

1. Usługobiorca może zamówić subskrypcję biuletynu informacyjnego „Newsletter” poprzez wpisanie adresu e-mail w odpowiednim okienku dostępnym na stronie Sklepu internetowego a następnie kliknąć na ikonę „Zatwierdź”.

2. Usługa dotycząca przesyłania biuletynu informacyjnego „Newsletter” może być również aktywowana podczas procesu rejestracji związanego z zakładaniem Konta na stronie Sklepu internetowego poprzez zaznaczenie checkbox’a „Chcę otrzymywać informacje o nowościach i promocjach”.

3. Usługobiorca może zrezygnować z przesyłania biuletynu informacyjnego „Newsletter” w następujący sposób:

- przesyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Sklepu kontakt@olive.pl z prośbą o usunięcie adresu e-mail z bazy danych,
- po zalogowaniu się do Konta na Sklepie, w zakładce „Moje Konto – Moje dane adresowe” poprzez odznaczenie checkbox’a „Chcę otrzymywać informacje o nowościach i promocjach”.

Usługa „Poleć znajomemu”

1. Usługobiorca może skorzystać z usługi „Poleć znajomemu”, poprzez kliknięcie przy danym produkcie w ikonę „Poleć znajomemu”.

2. W okienku komunikatu wyświetlanym przez system Sklepu należy podać następujące dane: 

- imię i nazwisko osoby, która poleca dany produkt,
- adres e-mail znajomego,
- następnie klikamy przycisk „Poleć znajomemu”.

3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt. 2 system Sklepu informuję Usługobiorcę, iż usługa została uruchomiona.

Usługa „Zadaj zapytanie”

1. Usługobiorca może skorzystać z usługi „Zadaj zapytanie”, w tym celu należy kliknąć przy danym produkcie w ikonę „Zadaj zapytanie”

2. W okienku komunikatu wyświetlanym przez system Sklepu należy podać następujące dane:

- imię i nazwisko,
- adres e-mail,
- numer telefonu,
- w okienku „treść zapytania” należy wpisać treść dotyczącą danego produktu,
- następnie klikamy przycisk „WYŚLIJ”.

3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt. 2 system Sklepu informuję Usługobiorcę, iż zapytanie zostało wysłane do Sklepu.

Usługa „Napisz swoją opinię”

1. W celu dodania opinii dla danego produktu należy w pierwszej kolejności wybrać produkt a następnie kliknąć na ikonę „Napisz swoją opinię”.

2. W okienku komunikatu wyświetlanym przez system sklepu należy podać następujące informacje:

- nazwę użytkownika,
- wpisać odpowiednią treść komentarza w okienku „Opinia”
- zamieszczoną opinię potwierdzić poprzez kliknięcie w przycisk „Dodaj opinię”.

3. Po wykonaniu czynności o których mowa w pkt. 2 system Sklepu informuję Usługobiorcę, iż opinia przy danym produkcie będzie widoczna po zatwierdzeniu jej przez administratora.

VI. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.

1. Usługobiorca ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych podczas składania zamówienia, oraz po zalogowaniu się do Konta na Sklepie.

2. W celu dokonania modyfikacji wprowadzonych danych należy zalogować się na swoje Konto i kliknąć na jedną z dostępnych zakładek:

- „Historia zamówień”,
- „Moje dane adresowe”,
- „Zmiana hasła”,

3. Po wprowadzeniu zmian, w zakładkach, o których mowa w pkt. 2 należy kliknąć w ikonę „ZAPISZ”.

4. Usługobiorca może również dokonać modyfikacji poprzez:

- przesłanie wiadomości e - mail z korektę zamówienia na adres e-mail: kontakt@olive.pl
- telefonicznie pod numerami + 48 513 186 393 oraz + 48 12 425 65 22 (opłata wg stawki operatora).

5. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w pkt. 4, Usługodawca przesyła za pośrednictwem poczty e - mail potwierdzenie dokonania zmian.

VII. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

1. Wypowiedzeniu może ulec umowa polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym, która jest umową bezterminową o charakterze ciągłym.

2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę polegającą na prowadzeniu Konta bez wskazywania przyczyn poprzez:

- przesłanie stosownego oświadczania woli w formie elektronicznej na adres e - mail kontakt@olive.pl,
- przesłanie stosownego oświadczenie woli w formie pisemnej na adres:

   Piotr Grochowski FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA VMP,
   ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków

3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę polegająca na prowadzeniu Konta w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

4. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego można składać w następujący sposób:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: kontakt@olive.pl
- telefonicznie pod numerami telefonów + 48 513 186 393 oraz + 48 12 425 65 22 (opłata wg stawki operatora),
- pisemnie na adres:

   Piotr Grochowski FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA VMP
   ul. Zawiła 65E
   30-390 Kraków

2. W zawiadomieniu należy podać:

- imię i nazwisko,
- adres poczty elektronicznej (e - mail),
- datę i okoliczności powstania zdarzenia oraz opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji,

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji zostanie przesłana Usługobiorcy za pośrednictwem poczty e-mail lub w inny sposób wskazany przez Usługobiorcę.

IX. Dane osobowe.

1. Administratorem Danych Osobowych Usługobiorców jest podmiot prowadzący Sklep internetowy pod adresem elektronicznym www.olive.pl będący Usługodawcą, który przetwarza dane osobowe Usługobiorców zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

2. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorcy:

- imię i nazwisko,
- adres dostawy - ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj,
- adres poczty elektronicznej,
- numer telefonu.

3. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 2 są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę z Usługodawcą.

4. Usługodawca zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.

5. Usługodawca jest uprawiony do ujawnienia danych osobowych Usługobiorców tylko podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe a w szczególności żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych oraz prawo do ich usunięcia.

X. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy:

- Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
- Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 28.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z przepisami prawa polskiego i w języku polskim.

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 š ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.11.1964r Kodeks Postępowania Cywilnego.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 š ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2 czerwiec 2014 roku.

Regulamin bonów rabatowych Olive.pl

Postanowienia ogólne
1. Wystawcą i realizatorem bonów rabatowych jest F.H.U. VMP. z siedzibą w Krakowie, ul. Zawiła 65E. NIP 679 – 265 – 16 - 89, REGON 120306223, prowadzący sklep internetowy www.olive.pl

Miejsce i zakres rzeczowy realizacji bonów
2. Realizacja bonów rabatowych ogranicza się do sklepu internetowego www.olive.pl 

3. F.H.U. VMP każdorazowo określa asortyment objęty promocją.

Warunki uzyskania i realizacji bonów
4. Przyznany bon będzie uprawniał do zniżki przy kolejnych zakupach następujących po przyznaniu bonu.

5. Kwota zakupów zostanie automatycznie pomniejszona o wartość bonu po wpisaniu specjalnego kodu rabatowego umieszczonego na bonie rabatowym w koszyku sklepu www.olive.pl

6. W przypadku, gdy Klient dokonuje zakupu o wartości równej lub niższej niż wartość nominalna bonu rabatowego, Klient płaci cenę sprzedaży w wysokości 1 grosz (brutto) za każdy zakupiony produkt. W przypadku, gdy Klient dokonuje zakupu o wartości wyższej niż wartość nominalna bonu rabatowego, Klient płaci różnicę pomiędzy wartością zakupu a wartością nominalną bonu rabatowego. Jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż wartość bonu, różnica nie podlega zwrotowi na rzecz Klienta.

Opis bonów rabatowych
7. Każdy bon posiada unikatowy kod, który jest jednocześnie numerem bonu.

Termin ważności bonu
8. Bony posiadają datę ważności i mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w okresie ich ważności. Niewykorzystanie bonu rabatowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu bonu rabatowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu rabatowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec F.H.U. VMP z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.

Wyłączenia i ograniczenia
9. Bon nie może zostać wymieniony na pieniądze.

10. Bony rabatowe mają zastosowanie tylko i wyłącznie do zamawianego towaru. Bonem rabatowym nie można pokrywać kosztów przesyłki zamówienia, ani usług dodatkowych.

11. Zebranie kliku bonów rabatowych nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanego rabatu. W jednym zamówieniu można wykorzystać tylko jeden bon rabatowy.

12. Bony rabatowe nie łączą się z innymi rabatami i promocjami obowiązującymi w dacie realizacji bonu rabatowego w F.H.U. VMP chyba, że odmienne postanowienia zawarte są na stronie www.olive.pl lub bonie.

13. Pracownik F.H.U. VMP ma prawo odmówić przyjęcia bonu, jeśli minął okres jego ważności.

14. F.H.U. VMP nie będzie wydawało Klientowi zastępczych bonów w przypadku ich uszkodzenia, zagubienia lub utracenia w inny sposób z winy Klienta.

Zwroty i wymiana towaru
15. W kwestiach dotyczących wymiany i zwrotów towarów zakupionych w promocji obowiązują zasady określone w Regulaminie sprzedaży detalicznej dostępnym na stronie www.olive.pl

16.  W przypadku gdy do zamówienia jest wydawany bon rabatowy, stanowi on integralną część zamówienia, dlatego przy wykonywaniu prawa odstąpienia przez Klienta, bon rabatowy należy zwrócić wraz ze zwracanym towarem.

17. Klient nie może wykorzystać bonu rabatowego składając zamówienie na wymianę. 

Reklamacje
18. Reklamacje związane z realizacją bonów rabatowych, zawierające co najmniej imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację, jak również opis podstaw reklamacji należy przygotować w formie pisemnej i wysłać najpóźniej w terminie do dwóch miesięcy od momentu upływu terminu ważności bonu listem poleconym na adres F.H.U. VMP, lub mailowo na adres kontakt@olive.pl

19. Zasady rozpatrywania reklamacji określone są w Regulaminie sprzedaży detalicznej dostępnym na stronie www.olive.pl

Postanowienia końcowe

20. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

21. Niniejszy regulamin bonów rabatowych obowiązuje od 2012-11-13 od godziny 17:00.

 

REGULAMIN SKLEPU WWW.OLIVE.PL OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25.12.2014Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym www.olive.pl prowadzony jest przez firmę Piotr Grochowski FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA VMP wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Dane firmy:


Siedziba główna:
Piotr Grochowski
Firma Handlowo Usługowa VMP
ul. Zawiła 65E
30-390 Kraków

Adres biura:
Piotr Grochowski
Firma Handlowo Usługowa VMP
ul. Zawiła 65E
30-390 Kraków

NIP: 679 265 16 89

REGON: 120306223

Dane kontaktowe:

Infolinia
0-801 011 336 (tylko z telefonów stacjonarnych - opłata wg stawki operatora)
Infolinia czynna:
- poniedziałek - czwartek w godzinach 9:00-17:00
- piątek w godzinach 9:00 – 16:00
Telefon komórkowy: + 48 513 186 393 (opłata wg stawki operatora)
Telefon stacjonarny/FAX: + 48 12 425 65 22 (opłata wg stawki operatora)
Adres poczty elektronicznej: kontakt@olive.pl

Obsługa Reklamacji – adres korespondencyjny:


Piotr Grochowski
Firma Handlowo Usługowa VMP
ul. Zawiła 65E
30-390 Kraków

Konto bankowe:

BRE Bank S.A. o/Łódź wydział bankowości elektronicznej mBank
27 1140 2004 0000 3102 4340 2801

Definicje pojęć:

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4, poz. 28).
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
Konsument/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
Produkt/Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym www.olive.pl
Sprzedawca – Piotr Grochowski FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA VMP, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem: ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków, działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 679 265 16 89, REGON 120306223, telefon: + 48 513 186 393, adres poczty elektronicznej: kontakt@olive.pl
Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Konsumentem a Sprzedawcą.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)

I. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady transakcji pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jako składającym zamówienie.

2. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy sprzedaży.

3. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

II. Warunki składania zamówień


1. Informacje o towarach podane na stronie internetowej sklepu www.olive.pl w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. Zamówienia są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami na terenie Unii Europejskiej.

4. W Sklepie internetowym nie ma wymogu minimalnych zamówień.

5. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" dostępnego na stronie internetowej www.olive.pl i przesłanie do go do sklepu.

6. Do realizacji zamówienia należy podać następujące dane:
   a) imię i nazwisko,
   b) adres dostawy oraz nazwę firmy i NIP (w przypadku zamówienia składanego przez firmę)
   c) numer telefonu kontaktowego,
   d) adres poczty elektronicznej e-mail.

7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.

8. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatki.

9. Podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży, Klient jest informowany o:
  a) łącznej cenie wraz z podatkami za towar będący przedmiotem zamówienia,
  b) kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.

 III. Sposoby i terminy płatności za towar


1. Klient może wybrać następujące formy płatności za towar:
  a) pobranie pocztowe – płatność przy odbiorze towaru,
  b) przedpłata przelewem na konto bankowe Sprzedawcy,
  c) internetowy system płatności PayPal,
  d) internetowy system płatności mTransfer,
  e) zapłata przy pomocy karty płatniczej (PayU),
  f) płatności elektroniczne (PayU).

2. Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy:

BRE Bank S.A. O/Łódź wydział bankowości elektronicznej mBank
27 1140 2004 0000 3102 4340 2801


Termin zapłaty – Poczta Polska (przesyłka krajowa)

- w przypadku wyboru płatności „przelew bankowy”, klient zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
- w przypadku płatności za pobraniem – płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

Termin zapłaty – Paczkomatu InPost (przesyłka krajowa)
- w przypadku wyboru „przelew bankowy”, płatności należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
- w przypadku płatności za pobraniem – przesyłka doręczana jest do Paczkomatu, a odbiór przesyłki następuje po opłaceniu kwoty w formie gotówkowej za pośrednictwem terminala POS.

Termin zapłaty – Firma kurierska DPD (przesyłka krajowa)

- w przypadku wyboru „przelew bankowy”, płatności należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
- w przypadku płatności za pobraniem – płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

Termin zapłaty – Poczta Polska (w granicach Unii Europejskiej)
- w przypadku wyboru „przelew bankowy”, płatności należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Termin zapłaty - Odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy
Towar można odebrać osobiście poprzez zaznaczenie takiej opcji przy składaniu zamówienia i po otrzymaniu powiadomienia w formie tekstowej SMS, że towar jest gotowy do odbioru. Punkt odbioru znajduje się w Krakowie, przy ul. Zawiła 65E.

IV. Sposoby dostawy (Termin, Koszty)

1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się poprzez przekazanie towaru za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników:
  a) Polska Polska,
  b) Paczkomaty InPost,
  c) Firma kurierska DPD.

2. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest przez Konsumenta w trakcie składania zamówienia.

3. Dostawa towaru odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie Unii Europejskiej.

4. Dostawa towaru do Klienta jest odpłatna. Sprzedawca może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty lub obniżyć jej wartość, umieszczając stosowną informację na stronie sklepu internetowego.

5. Koszty dostawy towaru a także opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe są dostępne na stronie sklepu internetowego w następujących miejscach:
  a) zakładka „Koszty przesyłki”,
  b) w trakcie składania zamówienia, oraz w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.

Termin dostawy – Poczta Polska
- przesyłka pocztowa ekonomiczna „POCZTA48” dostarczana jest w ciągu deklarowanych 1 -5 dni roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi.

Termin dostawy – Paczkomaty InPost

Przesyłka dostarczana jest do wybranego w trakcie składania zamówienia Paczkomatu InPost. Powiadomienie o gotowości odbioru przesyłki następuje poprzez przesłanie wiadomości SMS na telefon odbiorcy. Dostawa do Paczkomatu trwa zazwyczaj 1-3 dni roboczych.

Termin dostawy – Firma kurierska DPD
Gwarantowany termin dostawy wynosi 48 godzin (2 dni robocze) od dnia nadania. Dostawa jest realizowana tylko w dni robocze.
Firma DPD dostarcza przesyłki zazwyczaj w godzinach od 8.00 do 17.00, w większych miastach możliwa dostawa w godzinach popołudniowych jak i wieczornych.

Termin dostawy – Poczta Polska – przesyłka zagraniczna – (w granicach Unii Europejskiej)

- dostawa w ciągu 1 -10 dni roboczych od dnia wydania nadania przesyłki.

Termin dostawy - Odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy
Odbiór osobisty możliwy jest po otrzymaniu powiadomienia w formie tekstowej SMS, w punkcie odbioru w Krakowie, przy ul. Zawiła 65E od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w piątek od 9:00 do 16:00. Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy w tym opłat związanych z osobistym odbiorem Towaru.

V. Reklamacja towaru


1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22š ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar wolny bez wad.

3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
  a) pisemnie na adres sprzedawcy: Firma Handlowo-Usługowa VMP Piotr Grochowski, ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków
  b) telefonicznie pod numerem: + 48 513 186 393 lub + 48 12 425 65 22
  c) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@olive.pl
  d) osobiście w siedziby sprzedawcy: Firma Handlowo-Usługowa VMP Piotr Grochowski, ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków

4. Reklamacja powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko Klienta,
  b) nazwę towaru oraz datę zakupu,
  c) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,
  d) żądanie doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową, lub oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy sprzedaży.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Klienta.

6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Firma Handlowo-Usługowa VMP Piotr Grochowski, ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków.

VI. Wymiana Towaru

1.  Klient ma możliwość dokonania wymiany towaru w terminie 31 dni od dnia odebrania przesyłki. Wymiana towaru możliwa jest tylko w przypadku, kiedy towar jest zgodny z umową.

2. W celu dokonania wymiany, o którym mowa w ust. 1 należy:
a) złożyć nowe zamówienie w Sklepie, wpisując w polu „Uwagi” słowo „Wymiana” oraz numer poprzedniego zamówienia, który można znaleźć na specyfikacji, która została przesłana do Klienta wraz z towarem,
b) wydrukować i wypełnić „Formularz wymiany towaru” dostępny pod adresem: www.olive.pl/formularz_zwrotu_i_wymiany.pdf, wpisując w nim numer zamówienia złożonego w punkcie a),
c) odesłać towar wraz z wypełnionym „Formularzem wymiany towaru” na adres: F.H.U. VMP, ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków, z dopiskiem „wymiana”,
d) pokryć koszty przesyłki zgodnie z ust. 3 oraz ewentualną dopłatę, w przypadku wyboru droższych produktów na wymianę.

3. Klient ma prawo do swobodnego wyboru, co do formy wysyłki towaru podlegającego wymianie, jednakże nie ma prawa do skorzystania z promocyjnych kosztów wysyłki obowiązujących w sklepie www.olive.pl dla nowych zamówień.

4. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie. Jednocześnie dowód zakupu winien zostać tak umieszczony w przesyłce, aby uniemożliwić jego przypadkowe wypadnięcie, zgubienie lub zniszczenie.

5. Zwroty na wymianę uwzględniane są tylko wraz z dowodem zakupu (np. paragonem fiskalnym lub fakturą VAT lub jakimkolwiek innym potwierdzeniem zawarcia transakcji pomiędzy Klientem a Sprzedawcą). W przypadku jego braku zwrot na wymianę nie zostanie uznany, a towar zostanie odesłany na koszt Klienta.

6. Koszt odesłania towaru do firmy Piotr Grochowski Firma Handlowo Uslugowa VMP pokrywa Klient.

VII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy konsumentom.

2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między przedsiębiorcą a konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacja na temat zasad oraz trybu procedury mediacyjnej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136

3. Konsumenci mogą również skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług. Działalność stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. 2001, nr 113, poz. 1214).

4. Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

5. Pomoc prawną dla konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail porady@dlakonsumentow.pl

VIII. Prawo odstąpienia od umowy


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 31 odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 11 oraz pkt. 14 niniejszego regulaminu.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:
  a) w formie elektronicznej na adres e-mail sprzedawcy: kontakt@olive.pl
  b) drogą korespondencyjną na adres siedziby firmy: Firma Handlowo Usługowa VMP Piotr Grochowski, ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków
  c) osobiście w siedziby sprzedawcy: Firma Handlowo Usługowa VMP Piotr Grochowski, ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków

4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta,. Wzór formularza dostępny jest na stronie sklepu internetowego www.olive.pl w zakładce „Zwroty i wymiana”. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla konsumenta jednak nie jest obowiązkowe.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zawierać dowolne sformułowanie, o ile ujawnia wolę konsumenta w sposób dostateczny i zrozumiały dla sprzedawcy.

6. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
  a) dla umowy, w wykonaniu, której sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
- obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
- polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,
  b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym www.olive.pl

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żądnymi kosztami.

10. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy, lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.

13. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 12 wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres siedziby sprzedawcy: Firma Handlowo Usługowa VMP Piotr Grochowski, ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków.

14. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli, - w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, k) zawartej w drodze aukcji publicznej,
  j) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  k) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IX. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r (Dz. U.  nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28.08.1997r (Dz. U. nr 133, poz. 883, z późn. Zm.). Sklep oświadcza, iż jest podmiotem zgłoszonym do GIODO (nr zgłoszenia: 013623/2011, 013642/2011, 013644/2011) i posiada Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w ramach działalności Sklepu, podejmuje on środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. W celu realizacji postanowień pkt. 2 Sprzedawca oświadcza, iż treść zamówienia Klienta, treść potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, dokumentacja dotycząca realizacji płatności, kopia potwierdzenia zawarcia umowy kupna – sprzedaży oraz potwierdzenia odbioru przesyłki zawierającej zakupiony towar są przechowywane przez Sprzedawcę w postaci zapisu w formie elektronicznej na serwerach zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich oraz w formie papierowej w chronionych przed dostępem osób postronnych miejscach ulokowanych w siedzibie Sklepu.

4. Zgromadzone dane osobowe są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Klienta ze Sklepem.

5. Każdy Klient ma prawo wglądu w swoje dane osobowe a w szczególności żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych oraz prawo do ich usunięcia.

X. Prawa autorskie

1. Zdjęcia znajdujące się na stronie Sklepu www.olive.pl są własnością firmy Piotr Grochowski FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA VMP i Producentów współpracujących ze Sklepem. Prawa autorskie do tych zdjęć są zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub części bez zgody Sklepu jest zabronione i podlega ochronie prawnej.

XI. Postanowienia końcowe


1. Regulamin podlega regulacji prawa polskiego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności:
  a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
  b) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),
  c) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),
  d) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.


3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
  a) zmiany przepisów prawa dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
  b) zmiany sposób dostawy jak i form płatności,

4. O zmianach w regulaminie, Sprzedawca poinformuje Klienta, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (stosowna informacja zostanie przesłania na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta).

5. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów korzystających ze sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudzień 2014 r.
 


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zawartość 'marko.olive.pl' stanowi zaproszenie do składania ofert.
Sklepy internetowe cStore